Om MultiBit syntest

MultiBit är en app för att utföra syntest, en utveckling av den vanliga syntavlan. Denna metod kan till skillnad för syntavlan även hantera mer speciella synfel, t.ex synfel där ögats nervceller skadas

Med appen kan patienten själv utföra syntest. Resultat skickas som Excel-fil till läkare.

Varför inte vanligt syntavle-test räcker

Alla känner till synskärpetavlan med dess rader av olikstora test-bokstäver. Det är det vanligaste av alla syntester. Testet har många fördelar, inte minst när det gäller att prova ut glasögon, men det har också flera nackdelar. En nackdel är att synskärpetest inte kan göras på egen hand - någon måste kontrollera och registrera svaren. En än större nackdel är att testet är ganska okänsligt för många andra typer av synfel, såsom gula-fläck-sjukdomen åldersrelaterad makula-degeneration (AMD).

 

Det finns två anledningar till att synskärpetester inte fungerar så bra vid sjukdom. Den ena är att testresultatet beror på hur lång tid man får på sig. MultiBit använder därför en fast och mycket kort visningstid.

 

Ett exaktare test

Den andra anledningen till att synskärpetester inte fungerar så bra vid sjukdom är att bokstäver (eller siffror) mycket väl kan vara läsbara trots synskada - de har stor "reservmarginal". Som framgår av figuren kan stora delar av bokstäver (eller siffror) tas bort utan att påverka läsbarheten. För ögon med normal syn räcker det faktiskt att rita testsymbolen med ett fåtal prickar. Vid synskada behövs ett större antal prickar. Detta är principen för MultiBit: att finna hur många prickar som behövs för att symbolen ska kännas igen.

 

Tappar och stavar i näthinnan En intressant fråga är hur stora testfigurernas prickar ska vara. Svaret är att storleken bör anpassas till storleken av näthinnans tappar och stavar. De är bara några tusendels millimeter stora. Genom att använda så små prickar blir testet känsligt för skador på enskilda tappar och stavar.

 

Om rarebits och MultiBits

Testprincipen med mycket små prickar och kort visningstid kallas "rarebit"-testning. Den utvecklades vid Sahlgrenska Universitets-sjukhuset i Göteborg under 1990-talet och gjordes allmänt tillgänglig 2002. Ursprungligen användes bara ett fåtal testprickar vid varje visning men man kan också gruppera flera rarebits till att forma siffror. Denna testprincip kallas "multiple rarebits" eller MultiBit. Till skillnad från synskärpetavlans olikstora figurer använder MultiBit samma siffer-storlek hela tiden och varierar i stället antalet prickar. MultiBit använder siffror istället för bokstäver för att hålla antalet alternativ på en rimlig nivå.

 

Om testuppgiften

Testuppgiften är densamma i det vanliga synskärpetestet och i MultiBit: patienten talar om vad han eller hon ser. Resultaten registreras dock på olika sätt. De registreras av undersökaren i det första fallet och av patienten själv i det andra. Den slutliga värdering-en av resultaten görs av läkaren.

 

Mer detaljer

Klicka här för att se en mer detaljerad beskrivning av bakgrunden till rarebits och MultiBits (på engelska): Testproceduren beskrivs steg för steg i själva MultiBit-appen. Det finns också en detaljerad beskrivning i den separata bruksanvisningen.

http://webvision.umh.es/

Tappar och stavar